Facebook SmartArcticFox

O nás

 

Jmenuji se Filip Souček. Před několika lety jsem založil norsko - rybářský projekt SAF, který vzniknul na základě mého cestování po světě a mnohaletého života v Norsku. Dnes se aktivně živím službou rybářského průvodce na místních lososích řekách a moři. Pronajímám několik kvalitních rybářských kempů v oblasti středního Norska a zabývám se internetovým prodejem rybářského vybavení, které osobně testuji.
Kontakt

ČR: (+420) 604 387 776
NO: (+47) 967 406 53

smartarcticfox@gmail.com

Mgr. Filip Souček – SMARTARCTICFOX
IČ: 02780968
se sídlem: Na Rybníčku 145/10, Liberec 3, 460 07
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: (CZ) +420 604 387 776, (NO) +47 96 74 06 53

vydává tyto

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
internetové cestovní agentury www.smartarcticfox.cz

Filip Souček – SMARTARCTICFOX (dále jen „agentura“) je provozovatelem internetových stránek www.smartarcticfox.com (dále jen „web“), jejichž předmětem je zejména zprostředkování ubytování v rybářských destinacích v Norsku. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze web, se řídí právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou zprostředkovatelské smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ.

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – smlouva, jejímiž smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.Agentura / Podnikatel – osoba jednající při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž její povinností je zprostředkovat zákazníkovi objednané služby. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.Zákazník / Spotřebitel – člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž od podnikatele požaduje zprostředkovat či dodat služby za jiným než podnikatelským účelem.Zákazník / Podnikatel – osoba, která na straně zákazníka jedná v rámci své podnikatelské činnosti.Uzavření zprostředkovatelské smlouvy – návrh zprostředkování služeb prezentovaných na webu je návrhem na uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. Objednávka ze strany zákazníka představuje přijetí návrhu na uzavření zprostředkovatelské smlouvy (dále jen „smlouva“). Objednávka ze strany zákazníka obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Agentura elektronicky potvrdí zákazníkovi obdržení závazné objednávky. Samotná smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání závazné objednávky agentuře. Práva a povinnosti agentury z uzavřené smlouvy vznikají prokazatelným doručením závazné objednávky agentuře. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu zákazníka agenturou.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH


Uzavřením smlouvy zákazník závazně potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na existenci a závaznost těchto VOP je zákazník vždy dostatečně upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má plnou možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP představují nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím webu.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřenou smlouvu agentura archivuje za účelem jejího úspěšného splnění a zavazuje se jí nezpřístupnit třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření kupní smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání na webu a zákazníkovi je tak dána možnost před vlastním provedením objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách webu a je tak s nimi zákazníkovi umožněna volná dispozice.

PRÁVA A POVINNOSTI AGENTURY

 • povinnosti agentury vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům zejména z ObčZ.
 • po odstoupení zákazníka od smlouvy provede agentura posouzení tohoto odstoupení od smlouvy bez zbytečných odkladů. Nejdéle do 14-ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy agentuře budou navráceny finanční prostředky. Agentura však není povinna vrátit finanční prostředky v plném rozsahu, pokud zákazník odstoupí od smlouvy ve lhůtě definované níže ve vztahu ke stornu objednávky.
 • agentura má právo odstoupit od smlouvy, jestliže zákazník není schopen finančně plnit podmínky smlouvy nebo pokud je nesplní ve lhůtách definovaných ve smlouvě.
 • agentura má právo odstoupit od smlouvy, stane-li se plnění nemožné, ubytovací zařízení se stane neuživatelné nebo změní-li se výrazně cena ubytování, nedohodne-li se se zákazníkem na novém plnění. V případě, že nastane některá ze zmíněných situací, agentura bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že se zákazník a agentura nedohodnou na novém plnění, navrátí agentura případné předem uhrazené finanční prostředky zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
 • agentuře je vyhrazeno právo změnit cenu služeb v případě jejího chybného uvedení, technické chyby, pochybení personálu a jiné objektivní příčiny nesprávně uvedené ceny.
 • ceny služeb, resp. ceny zprostředkovávaného ubytování, jsou uvedeny na webu v sekci „RYBAŘENÍ NORSKO“.
 • veškerá obrazová dokumentace použitá na webu je pouze ilustrační. Zobrazení barev je limitováno technickými parametry monitoru a nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Agentura si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů ubytování bez předchozího upozornění.
 • zprostředkovávané služby jsou plně popsány na webu v sekci „RYBAŘENÍ NORSKO“.
 • platební podmínky jsou uvedeny níže v těchto VOP.
 • za škody, které zákazník způsobí provozovateli ubytovacího zařízení, jakož i za jakékoli jiné škody způsobené ve zvolené destinaci, nenese agentura žádnou odpovědnost.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 • zákazník je povinen si řádně prostudovat veškeré informace o poptávaném ubytování před provedením závazné objednávky, a to prostřednictvím údajů uvedených na webu zejména v sekci „RYBAŘENÍ NORSKO“.
 • zákazník je povinen se řídit veškerými pokyny a informacemi poskytnutými agenturou. V případě neplnění této povinnosti není agentura odpovědná za jakékoli nedostatky či komplikace spojené se zprostředkovávaným ubytováním.
 • zákazník má právo si veškeré informace ověřit u agentury dotazem učiněným telefonicky či emailem. 
 • zákazník je oprávněn se agentury dotázat na doplňkové služby nabízené spolu s ubytováním ve vybrané destinaci. Tyto služby však nejsou předmětem těchto VOP.
 • zákazník uzavřením smlouvy výslovně prohlašuje, že žádá agenturu o započetí s plněním smlouvy i v rámci 14tidenní, pakliže je smlouva uzavřena ve lhůtě 14 dnů přede dnem zahájení zprostředkovávaného ubytování.
 • způsobí-li zákazník škodu na majetku provozovatele ubytovacího zařízení, případně na majetku jakékoli další osoby v ubytovací destinaci, je povinen tuto škodu nahradit přímo té osobě, které škodu způsobil. V takovémto případě nenese agentura žádnou odpovědnost a není povinna se na řešení škod žádným způsobem podílet.


ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ObčZ má zákazník - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od ode dne jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy je zákazník povinen učinit písemně na adresu agentury, případně formou emailu na výše uvedenou adresu elektronické pošty. V případě odstoupení od smlouvy je agentura povinna zákazníkovi vrátit zaplacenou cenu zprostředkovávaných služeb na jeho bankovní účet, který je zákazník povinen agentuře písemně (elektronickou či listinnou formou) sdělit. Za nesprávnost údajů o bankovním spojení odpovídá zákazník. Lhůta pro vrácení finančních prostředků činí 10 dnů od doručení řádného odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy v případě, kdy již agentura započala s plněním na jeho výslovnou žádost uvedenou výše před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí agentuře část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy, které odpovídá nákladům vynaloženým na organizaci a zajištění ubytování ve vybrané destinaci.

Právo na odstoupení od smlouvy se však dle § 1837 ObčZ nevztahuje na smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele.
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů.
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, tj. ode dne učinění závazné objednávky.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena zprostředkovávaných služeb je splatná nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy prostřednictvím webu, a to prostřednictvím následujícího bankovního spojení:

Č. účtu: 2600570399/2010 (Fio banka a.s.)

Zákazník je povinen cenu ubytování, jakož i případných doplňkových služeb, hradit v měně CZK, tj. v českých korunách.

V případě, že dojde ze strany zákazníka ke stornování objednávky, je zákazník povinen uhradit stornopoplatek ve výši:

25 % z ceny dojde-li ke zrušení objednávky do vícejak 75 dnů přede dnem započetí ubytování
100 % z ceny dojde-li ke zrušení objednávky 75 dnů přede dnem započetí ubytování

V případě, že se zákazník dostane do prodlení s úhradou sjednané ceny služeb o více jak 5 dnů, je agentura oprávněna účtovat mu úrok z prodlení stanovený obecně závaznými právními předpisy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K tomu, aby mohl zákazník provést objednávku služeb na webu, je nutné, aby sdělil osobní údaje, o které bude požádán při uskutečnění objednávky služeb na webu. Tyto údaje jsou podmínkou pro platné a účinné uzavření smlouvy.

Agentura se zavazuje, že s osobními údaji zákazníků bude zacházet v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zejména se agentura zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje zákazníků třetím osobám, jež nemají přímou spojitost se splněním smlouvy, není-li dále v těchto VOP stanoveno jinak. Agentura shromažďuje osobní údaje zákazníků za účelem splnění smlouvy.

Uzavřením smlouvy dává zákazník dále souhlas s poskytnutím jeho emailové adresy třetí osobě za účelem zlepšení obsahu a funkčnosti poskytovaných služeb agentury, zejména za účelem zjištění spokojenosti zákazníka s objednávkou na webu. Třetí osobou se pro účely tohoto ustanovení VOP rozumí právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím webového rozhraní soustřeďuje nabídky na nákup zboží od více subjektů (např. Heureka.cz, Zboží.cz apod.). Tato třetí osoba je při nakládání s emailovou adresou zákazníka povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k čemuž je vůči agentuře smluvně zavázána.
Odvolání tohoto souhlasu má zákazník možnost učinit písemně kdykoli po jeho udělení, tj. po uzavření smlouvy.


PRÁVA SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ

V případě, že zprostředkovávané ubytovací služby nebudou odpovídat obsahu uzavřené smlouvy, pak je zákazník oprávněn uplatnit vadné plnění nejprve u skutečného poskytovatele ubytovacích služeb v místě zvolené destinace, případně je oprávněn se obrátit na agenturu a uplatňovat přiměřenou slevu z ceny zprostředkovávaných služeb, pakliže bude taková sleva řádně odůvodněná a podložená.

MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) ObčZ prodávající sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje prodávajícího, zejména skrze adresu elektronické pošty. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy, zejména zákon o České obchodní inspekci.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy týkající se zprostředkování ubytování, která je skrze web uzavřena.

Veškeré změny těchto VOP jsou elektronicky zaznamenávány u prodávajícího a v případě žádosti je prodávající kupujícímu zpřístupní.


Tyto VOP byly vyhotoveny dne 07.03.2014

Filip Souček – SMARTARCTICFOX


SMLUVNÍ PODMÍNKY A ZÁVAZKY – RIZIKA A ŠKODNÍ UDÁLOSTI

RYBÁŘSKÉ VÝLETY S PRŮVODCEM V MØRE OG ROMSDAL - NORSKO

FILIP SOUCEK - SMARTARCTICFOX

1) Všichni cestující berou na vědomí a souhlasí s tím, že jízdu/plavbu podnikají na vlastní nebezpečí a při vědomí veškerých v úvahu připadajících rizik.
2) Všichni cestující mají na zřeteli, že rybaření a plavba na člunu jsou rizikové rekreační aktivity, a berou na sebe nebezpečí s jízdou/plavbou spojená, zejména pak nebezpečí spojená s nenadálými přírodními jevy a vlivy.
3) Každý cestující stvrzuje podpisem tohoto dokumentu souhlas s uhrazením náhrady škod (nárokovaných ze strany Filip Souček - SMARTARCTICFOX) za případný úraz, resp. ztrátu či poškození cizí věci, k němuž by během jízdy/plavby došlo jeho vlastním zaviněním.
4) Cestující se zavazují jednat v souladu s pokyny a nařízeními odpovědné osoby, resp. kapitána plavidla.
5) V průběhu plavby budou pořizovány filmové a/nebo fotografické dokumentární materiály. Účastníci nemají námitek proti případnému uveřejnění těchto materiálů za účelem zdokumentování a propagace aktivit zprostředkovatele (Filip Souček - SMARTARCTICFOX).
6) Zprostředkovatel si vyhrazuje právo (v případě potřeby a po pečlivém zvážení okolností) na případnou úpravu propozic či podmínek rybářské výpravy (plavby) - změnu plavidla, přepravního místa a/nebo času odjezdu.
7) Cestující se ve vlastním zájmu zavazuje, že během pobytu na palubě plavidla nebude sundávat záchrannou vestu (max. nosnost je 150 kilogramů).
8) Pruty, navijáky a vlasce jsou k dispozici bezplatně, ovšem v případě jejich ztráty či poničení bude nárokována finanční náhrada podle daných sazeb: rybářský prut 1500,- NOK; naviják 2000,- NOK; rybářský vlasec 500,- NOK. Případná finanční náhrada za umělé nástrahy a návnady poskytnuté zprostředkovatelem Filip Souček – SMARTARCTICFOX odpovídá výši pořizovací ceny.
9) Během pobytu na palubě odpovídá za své vlastní rybářské náčiní, fotografické vybavení, oblečení a všechny věci v osobním vlastnictví sám cestující. Filip Souček – SMARTACTICFOX nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu osobní výstroje či jiných osobních věcí cestujícího ani za jeho poškození.
10) Filip Souček - SMARTARCTICFOX si vyhrazuje právo v případě nenadálých okolností odvolat celou plavbu.
11) Zletilý cestující musí podpisem stvrdit souhlas se smluvními podmínkami týkajícími se rizik a škodních událostí ještě před vstupem na palubu, čímž přebírá odpovědnost za sebe a nezletilé osoby ve své péči.


Tyto VOP byly vyhotoveny dne 07.03.2014

Filip Souček – SMARTARCTICFOX

NAŠI PARTNEŘI

partners1 partners2partners3partners4partners5partners6partners7